รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง: พื้นที่นำร่องคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง: คลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ได้แก่ ชุมชนบางจาก โรงเจ บ้านหัวแหลม วัดอัมพวัน คลองอัมพวา ประชาอุทิศ ริมเขื่อน ตลาดอัมพวา บางกะพ้อม ๑ และบางกะพ้อม ๒ หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลอัมพวา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงค...

รายละเอียด
กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘

รายละเอียด