ระหว่างวันที่: 01 มิ.ย. 2022 - 08 ก.ค. 2022

โปรดประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติรายประเภท ได้แก่ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ำตก และถ้ำ 

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน