ผลการประเมินด้านคุณค่า ศักยภาพ และความเสี่ยง 5 ปีล่าสุด