สถานที่ตั้ง

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบล ประตูชัย 13000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นบึงที่มีความสัมพันธ์กับประวัติสาสตร์และนิทานพื้นบ้าน เป็นบึงขนาดใหญ่กลางเมืองเก่าอยุธยาที่เกิดจากการขุดดินไปถมสร้างวังเเละวัดบริเวณรอบๆ ปัจจุบันอยู่ในสวนสาธาระพระราม

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก