สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบล พระนอน 60000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 133,000 ไร่ ระดับความลึกเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตร กักเก็บน้ำได้ประมาณ 475.19 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เดิมบริเวณบึง เป็นที่ราบลุ่มที่ได้รับน้ำฝน และน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่คลองต่าง ๆ แล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบอระเพ็ด เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก พื้นที่ที่ลุุ่มแห่งนี้จะท่วมกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน บึงบอระเพ็ดมีลักษณะธรรมชาติที่เป็นพื้นน้ำเป็นส่วนใหญ่ และประกอบด้วยพืชใต้น้ำ พืชลอยน้ำ พืชพ้นน้ำ ป่าพรุ เกาะ และทุ่งนา รวมทั้งสัตว์น้ำจืด และสัตว์ป่าจำพวกนก นกชายเลนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีการค้นพบนกชนิดใหม่ล่าสุดของโลกในวงศ์นกนางแอ่นเทียม จึงได้ขอพระราชทานนามว่า "นกเจ้าฟ้าสิรินธร" และในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมีนาคมจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมาอพยพมาที่บึง กลางบึงมีพระตำหนักแพที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแปรพระราชฐาน น้ำในบึงบอระเพ็ดนี้ เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบมากมาย 

     บึงบอระเพ็ดได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น และเป็นแหล่งรองรับนกอพยพต่างๆ สามารถอ่านละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บึงบอระเพ็ด พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ