สถานที่ตั้ง

จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ อำเภออินทร์บุรี ตำบล ทับยา 16110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     บึงแม่ลา เป็นบึงน้ำจืดที่เกิดจากการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาเป็นลำน้ำแม่ลา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ไหลผ่านพื้นที่รวมทั้งหมด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นลำน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่น ภายในบึงมีพันธุ์ปลาที่มีลักษณะต่างจากบริเวณอื่น คือ ปลาช่อนแม่ลา เป็นปลาช่อนที่มีรสชาติพิเศษขึ้นชื่อ และเป็นเอกลักษ์ จนกลายเป็นของดีประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันบึงแม่ลาเป็นสถานที่พักผ่อนของคนในท้องถิ่น เเละบริเวณใกล้เคียง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ