สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอเมืองระยอง ตำบล เพ 21160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นหาดที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นชายหาดที่มีทรายละเอียดเหมือนแป้ง มีความขาวละเอียดดุจแก้ว น้ำทะเลใส สวยงาม และไม่มีโขดหินมาบดบังวิวสวย ๆ ของน้ำทะเล

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด