สถานที่ตั้ง

จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตำบล บ้านพระ 25230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกเขาอีโต้เป็นลำธารขนาดใหญ่ มีน้ำไหลผ่านแก่งหินใหญ่น้อยลดระดับเป็นชั้นๆ สภาพบริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน และก่อนถึงน้ำตกประมาณ 400 เมตร มีอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์หรืออ่างเขาอีโต้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคเพอร์เมียน และไทรแอสซิก
ลักษณะภูมิประเทศ    น้ำตกเขาอีโต้มีต้นน้ำมาจากเขาอีโต้ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ค่อนข้างราบก่อนลงสู่ลาดเชิงเขา เนื่องจากแหล่งที่ตั้งเป็นภูเขาที่มีลักษณะยอดตัด ลาดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้งของน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 40 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
น้ำ    มีน้ำเฉพาะฤดูฝน และต้นฤดูหนาวเท่านั้น
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณค่อนข้างโปร่ง เช่น ประดู่ โมกมัน ตะเคียน ตีนเป็ด งิ้ว ติ้ว โมกหลวง โมกมัน เขล็ง พยูง และชิงชัน เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ เป็นพวกสัตว์ท้องถิ่น เช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก งูต่างๆ รวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลากหลายชนิด
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านค้าสวัสดิการ ลานจอดรถ
 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -