สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร อำเภอ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบล ห้วยยาง 47000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากค่อยๆ ไหลลดหลั่นลงมาเป็นธารน้ำตก บริเวณน้ำตกมีโขดหินจำนวนมาก สามารถนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและลงเล่นน้ำได้ 
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกคำหอมมีต้นน้ำมาจากบนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพาน  และมีความสูงและความลาดชันลดหลั่นลงมายังบริเวณน้ำตกและพื้นที่ด้านล่าง
        น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน
        ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ สภาพป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ตีนนก กว้าว แดง ส้าน ช้างน้าว กระโดน และมะพอก เป้นต้น ป่าดิบแล้งชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ เขล็ง นางดำ ก่อ กะพี้เขาควาย หว้า เปล้าหลวง ขนุนป่า แคหางค่าง เหมือด และหมากมุ้ย เป็นต้น สำหรับป่าเบญ- จพรรณชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ ตีนนก ติ้ว คางฮุ่ง แดง มะกอกเกลื่อน แสนคำ ประดู่ โมกมัน และตะแบก เป็นต้น 
        สัตว์ป่า สัตว์ป่าประกอบด้วย ช้างป่า กวางป่า เก้งธรรมดา หมูป่า ค่างแว่นถิ่นเหนือ หมีหมา ชะมดแผงสันหางดำ ลิงกัง อ้นเล็ก นากใหญ่ขนเรียบ กระจ้อน ค้างคาวขอบหูขาวกลาง นกยางไฟ เหยี่ยวรุ้ง นกกระทาทุ่งนกกระปูดใหญ่ นกตะขาบทุ่ง นกปรอดสวน  นกแซงแซวสีเทา นกเด้าดินทุ่ง ไก่ป่า คางคกบ้าน เขียดจะนา กบอ่อง อึ่งอ่างบ้าน จิ้งจกหางหนาม   ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าหัวแดง แย้ จิ้งเหลนหลากหลาย งูเขียวดอกหมาก งูสายม่านธรรมดา งูปล้องฉนวนลาว เป็นต้น และในบริเวณแหล่งน้ำพบปลาน้ำจืดหลายชนิดเช่น ปลาซิว ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา   ปลากระสูบจุด ปลาก้าง ปลาดุกด้าน และปลากริม  เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีการก่อสร้างลานจอดรถและที่นั่งพักสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน

 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ