ละติจูด 6.946624 , ลองจิจูด 100.231933 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านโคกวัด ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกโตนงาช้าง เป็นน้ำตกที่เกิดจากเทือกเขาบรรทัด มีความสูงมาก มีป่าสมบูรณ์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อต่างกันไป ชั้นที่สวยที่สุดคือชั้น 3 ซึ่งมีชื่อว่าโตนงาช้างเหมือนชื่อน้ำตก สูงประมาณ 150 เมตร แยกเป็นสองแพร่งสีขาวคล้ายงาช้าง บริเวณต้นน้ำตกเป็นป่าดิบชื้น อุดมสมบุรณ์ ยังไม่ถูกทำลาย ทำให้มีน้ำตกตลอดทั้งปี 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกประกอบด้วยหินแกรนิต ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศทั้งหมดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาสูงสุด 932 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามภูเขาด้านทิศตะวันออกบางส่วนเป็นหน้าผาสูงชันเป็นทัศนียภาพที่แปลกตา มองเห็นทะเลสาบสงขลาได้
        - มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี
 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ ป่าทั้งหมดเป็นป่าดิบชื้นทั่วทั้งป่า ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ คือ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ไข่เขียว กะบาก มะม่วงป่า จำปาป่า เสียดช่อ หลันตัน และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่า ได้แก่ มะขามป้อม เงาะป่า มะปริง มะม่วงป่า หว้า คอแลน ชมจง เหรียง ไทร กระท้อน สะตอ ก่อ พวง ทองบึ้ง ขนุนปาน และมะหาด เป็นต้น
        - สัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ซึ่งแยกประเภทได้ดังนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา เก้ง  เสือโคร่ง เสือดำ เสือปลา หมาป่า กระจง ค้างคาว หมี ชะมด กระรอกชนิดต่าง ๆ ชะนี ลิง และค่าง เป็นต้น สัตว์จำพวกนก ได้แก่ นกหว้า ไก่จุก นกเงือก และนกอื่นๆ เท่าที่สำรวจพบมีราว 200 ชนิด
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีลานจอดรถ ทางเดินขึ้นลงน้ำตก จุดตรวจอาหารและเครื่องดื่ม และห้องน้ำให้บริการ 
        - การเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (หาดใหญ่-รัตภูมิ) กม.ที่ 13 เลี้ยวไปเส้นทางน้ำตกโตนงาช้าง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับสูง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        ปัญหาขยะไม่ได้เก็บและป้ายบอกทางชำรุด
 

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7423 1055, 0 7423 8518, 0 7424 3747
ที่อยู่: หมู่ที่ 7
อีเมล: tonengachang@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก