ละติจูด 18.109444 , ลองจิจูด 98.688333 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติจากโครงการแนวทางการจัดการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ปี 2547

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ผาสิงห์เหลียว มีลักษณะเป็นเสาดินที่มีหมวกแข็งที่สูงประมาณ 50 เมตร หลากหลายรูปทรง ตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเด่น มองเห็นอย่างชัดเจน มีรูปร่างด้านบนสุด คล้ายสิงห์กำลังเหลียวอยู่

ตำนานความเชื่อ

        มีตำนานเล่าว่า จากดอยแพะก๋อม แพะดัง ขึ้นไปบนดอยสิงห์เหลียวจะมองเห็นม่อนดินและจะรู้ว่าสมบัติอยู่ตรงใหน ในหลักฐานชิ้นหนึ่งในหนังสือดรรชนีเมือง ได้มีการแปลตำนานไว้ ได้มีเมืองหอด (ฮอด) เข้ามาเกี่ยวข้องช่วงหนึ่งว่า ในเขตอำเภอฮอด มีที่ซ่อนสมบัติอยู่ 4 แห่ง ในเขตบ้านต่านในรวมไว้ 2 แห่งมีบริเวณผาสิงห์เหลียวดอยแพะก้อมอยู่ด้วย 1 แห่ง  ประวัติตำนานนี้มีอายุล่วงมานับ 1,000 กว่าปี จึงถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของชุมชน แม้จะไม่มีเอกสารอื่น ๆ ให้เห็นมากนัก

ที่มา เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        เกิดจากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่ง หรือเชิงเขาของแนวเทือกเขาถนนธงชัยกลางตอนปลายยุคเทอร์เชียรี ต่อมาเกิดสภาพธรณีแปรสัณฐานทำให้ตะกอนเชิงเขาดังกล่าวถูกดันขึ้นมาเป็นพื้นที่เนินเขา และพื้นที่ลอนชัน ภายหลังน้ำกัดเซาะ และชะล้างผิวหน้าดิน จึงเกิดเป็นหน้าผาที่มีความสวยงามประกอบด้วยตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว 2 ชนิด คือ ตะกอนชั้นล่าง เป็นตะกอนเม็ดเล็ก ประกอบด้วยดินเหนียวปนทรายเม็ดละเอียด มีสีเทา และมีจุดสีน้ำตาลและน้ำตาลปนเหลือง บางบริเวณมีตะกอนทรายหยาบแทรกเป็นขั้น ตะกอนชั้นนี้จะปรากฏร่องรอยการถูกกัดเซาะเป็นริ้วรอยมากที่สุด เนื่องจากมีดินเหนียวเป็นส่วนประกอบอยู่มาก 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        เป็นหน้าผาสูง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพันธุ์ดั้งเดิมในป่าเต็งรัง

ประเภทการใช้ประโยชน์

        - การท่องเที่ยว และนันทนาการ
        - ศึกษาเรียนรู้

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีความสวยงามและน่าพิศวง

-คงไว้ซึ่งลักษณะทางกายภาพ 

โครงการพัฒนา

-โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว(ผาสิงห์เหลียว) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ศาลาที่พัก  ห้องน้ำ จุดชมวิว

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
หมายเลขโทรศัพท์: -
ที่อยู่: -
อีเมล: -
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
อื่นๆ