สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำบล หนองหญ้า 71000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     สวนหินหรือลานหินผุดมีลักษณะเป็นโขดหินปูนเตี้ยๆ มีรูปร่างและขนาดต่างๆ กัน กระจายอยู่ตามที่ราบระหว่างเขาและที่ลาดเนินเขา ที่ระดับความสูง 55-60 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะที่คล้ายทุ่งหินปูนเช่นนี้เรียกว่า ลาเปียซ (lapiaz หรือ lapies) หรือ คาร์เรนเฟลด์ (karrenfeld) บริเวณสวนหินมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลาจัตุรมุข ทางเดิน แปลงไม้ดอกไม้ประดับ โดยตกแต่งให้โขดหินดูสวยงามและร่มรื่นยิ่งขึ้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     บริเวณสวนหินเป็นหินปูนยุคเพอร์เมียน บนผิวของโขดหินปูนจะพบรอยน้ำฝนชะละลาย หรือคาร์เรน (karren) ที่เกิดจากการชะละลายหินปูนที่ผิวหน้าของโขดหินออกไป จนเป็นหลุมเป็นร่องมีขอบสันคม มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรจนถึง 1 เมตร และมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น รอยน้ำฝนชะละลายแบบขนนก รอยน้ำฝนชะละลายแบบรังผึ้ง นอกจากนี้ยังมีโพรงขนาดเล็กรูปร่างต่างๆ เกิดอยู่ด้วย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

     เป็นพื้นที่ลอนลาด พบก้อนหินโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ เป็นพืชท้องถิ่น พืชสวน และไม้ประดับ
  • สัตว์ป่า พบสัตว์ป่า ได้แก่ นกเอี้ยง นกปรอด

ประเภทการใช้ประโยชน์

     กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลัก คือ นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

     ทัศนียภาพโดยรอบไม่สวยงาม เนื่องจากขาดการดูแลรักษา ไม่มีป้ายสื่อความหมาย การเลือกใช้พรรณไม้ไม่เหมาะสม เพราะนำไม้ต่างถิ่นเข้ามาใช้

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ศาลาเอนกประสงค์
  • ทางเดินลาดซิเมนต์
  • ถังขยะ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่