สถานที่ตั้ง

จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ อำเภอนาดี ตำบล แก่งดินสอ 25220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หินเจดีย์สมอง มีลักษณะเป็นหินก้อนกลม ขนาดใหญ่ 1 ก้อนขนาดเล็ก 1 ก้อนโผล่พ้นจากพื้นดินโดยรอบ ขนาดของก้อนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร สูงประมาณเกือบ 3 เมตร ก้อนเล็กมีขนาดค่อนข้างกลม และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เมตร ที่ผิวโดยรอบของก้อนหินเจดีย์สมอง มีลักษณะคล้ายผิวของผลน้อยหน่า โดยเฉพาะหินเจดีย์สมองก้อนขนาดเล็ก ส่วนหินเจดีย์สมองขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายหมอนวางเรียงซ้อนกันเป็นแถว ๆ ที่ผิวของหมอนแต่ละลูก ยังประกอบด้วย หมอนลูกเล็ก ๆ ซ้อนกันอยู่อย่างเป็นระเบียบ การผุพังตามธรรมชาติของหินทรายกลุ่มหินโคราช จนเกิดเป็นลักษณะดังกล่าวข้างต้นอาจพบเห็นได้ทั่วไป แต่ที่นี่มีความชัดเจน และโดดเด่นกว่าแห่งอื่น ๆ

ตำนานความเชื่อ

มีความเชื่อว่าเป็นเจดีย์เก่าโบราณและมีสมบัติอยู่ภายใน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หินทรายกลุ่มหินโคราช หินทรายเนื้อควอคซ์ หินทรายแป้ง หินเคลย์ ที่ได้รับอิทธิพลจากการบีบอัดด้านหนึ่ง และทำให้เกิดการดึงขึ้นอีกด้านหนึ่งจนกระทั่งเกิดรอยแตกในเนื้อหิน ต่อมาถูกกัดชะและพังทลาย โดยน้ำ และกระแสลม หินแข็งที่เหลือมีลักษณะเป็นก้อน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ภูมิทัศน์โดยรอบเป็นป่าธรรมชาติ ปกคลุมด้วยไม้พุ่มเตี้ยและไม้ใหญ่ ไม่มีการปรับแต่ง ส่วนขยะพบเห็นน้อยมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พรรณไม้ เป็นพันธุ์ไม้ในป่าดิบแล้ง

สัตว์ป่าที่พบ เช่น หมูป่า กวาง ชะมด อีเห็น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว/นันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-ทัศนียภาพบริเวณหินเจดีย์สมองและสภาพแวดล้อมโดยรอบมีความสวยงามตามธรรมชาติ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่าง

โครงการพัฒนา

โครงการการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -