ละติจูด 15.632731 , ลองจิจูด 101.388811 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ป่าหินงาม เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกในพื้นที่กว่า 10 ไร่ เกิดจากการกัดเซาะเนื้อดินและหินในส่วนที่จับตัวกันอย่างเบาบางหลุดออกไปนานวันเข้าจึงเกิดโขดหินที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันมองดูสวยงามเป็นที่อัศจรรย์ สำหรับลานหินงามนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีทางรถยนต์เข้าถึง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ป่าหินงามมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ หินส่วนใหญ่ที่พบในบริเวณนี้เป็น หินชั้นในหมวดหินพระวิหาร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน วางตัวต่อเนื่องอยู่บนหมวดหินภูกระดึง มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ด้วยมุมเอียงเทประมาณ 10 องศา ประกอบด้วย ชั้นหินทรายเนื้อควอรตซ์ (Quartzitic sandstone) หินทราย และหินทรายปนกรวด (Conglomeratic sandstone) สลับกับหินทรายแป้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

         - ลักษณะภูมิประเทศ เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกตาในบริเวณพื้นที่มากกว่า 10 ไร่ ลานหินนี้เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดิน, หิน และการยกตัวของเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นดินปนทรายและหินทราย มีรูปลักษณ์แตกต่างกัน ซึ่งเราสามารถมองเห็นเป็นรูปต่างๆได้ เช่น หินรูปตะปู หินรูปเรดาร์ หินรูปแม่ไก่ เป็นต้น 
        - ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
        - ภูมิทัศน์ ลักษณะสภาพพื้นที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามจากโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตา คล้ายเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ ในพื้นที่กว่า 10 ไร่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้ง มีไม้เหียงเป็นไม้เด่น และมี เต็ง รัง พยอม ก่อ กะบก ประดู่ อินทนิลบก ส้าน ฯลฯ
        - สัตว์ป่า ได้แก่ เก้ง หมูป่า กระต่ายป่า นิ่ม เม่น อ้น อีเห็น กระรอก ลิง ฯลฯ

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูที่ดอกกระเจียวออกดอกในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังแหล่งในการทำการศึกษาและวิจัยอีกด้วย

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีการเข้าถึงได้สะดวกจากถนนใหญ่ บริเวณทางเดินภายในแหล่งธรณีเป็นทางเดินที่เกิดจากการเดินของผู้มาเยือน แหล่งธรณีมีความสวยงาม แต่มีพืชพันธุ์ขึ้นปกคลุม และป้ายสื่อความหมายไม่กลมกลืนกับธรรมชาติและบริบทโดยรอบ

โครงการพัฒนา

        บำรุงรักษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีการพัฒนาเส้นทางเดินและมีราวกั้นเพื่อป้องกันการลงไปเหยียบย่ำต้นกระเจียว
        - การเข้าถึง จากตัวเมืองชัยภูมิใช้เส้นทางอำเภอเมือง-จัตุรัส-บำเหน็จณรงค์-เทพสถิต ระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 292-293 แยกขวาเข้าสู่ถนน รพช. ประมาณ 29 กิโลเมตร 

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4405 6141
ที่อยู่: -
อีเมล: hinngam07_np@yahoo.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ภาพหลัก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
อื่นๆ