สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชุมพร อำเภอ อำเภอเมืองชุมพร ตำบล หาดทรายรี 86120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะเป็นซุ้มหิน บริเวณริมหาด

ตำนานความเชื่อ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีประกอบด้วยหินทรายที่มีหินกรวดมนแทรก มีสีน้ำตาลแดง จัดอยู่ในหมวดหินสามจอม ยุคครีเทเซียส ชั้นหินมีการวางตัวในแนวระนาบเอียงเทเล็กน้อย พบหินกรวดมนมากทางด้านใต้ของชายหาด โดยส่วนใหญ่เป็นหินทราย ก้อนกรวดในชั้นหินชั้นล่างมีขนาดใหญ่กว่าแล้วค่อยๆเล็กลงและเปลี่ยนเป็นหินทรายในชั้นบน เป็นการเรียงตัวจากตะกอนหยาบสู่ตะกอนละเอียด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เส้นทางไปซุ้มหินชายฝั่งพบเห็นขยะอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นขยะจากบ้านเรือน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นไม้ดังเดิมในพื้นที่

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว และนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

บริเวณพื้นที่แหล่งธรณียังไม่มีการแบ่งประโยชน์การใช้ที่ดิน และการจัดลำดับการเข้าถึง

สามารถมองเห็นแหล่งธรณีได้อย่างชัดเจนจากทะเล เนื่องจากแหล่งธรณียังคงมีความเป็นธรรมชาติ และไม่มีสิ่งก่อสร้างต่างๆ มาบดบังทัศนียภาพ ส่วนมุมมองจากแผ่นดิน ไม่มีจุดหรือพื้นที่ที่สามารถมองเห็นและสร้างความโดดเด่นให้กับแหล่งธรณีได้ เนื่องจากถูกบดบังด้วยเนินเขา และสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -