ละติจูด 9.65747 , ลองจิจูด 99.666199 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำกลางภูเขา โดยเกิดจากหินปูนที่ยุบตัวในลักษณะเป็นวงรี กว้าง 250 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 7 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่

ตำนานความเชื่อ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

มีลักษณะเป็นธรณีสัญฐานแบบคาสต์ ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสารละลายหินปูนร่วมกับการทับถมของซากสัตว์จนกลายเป็นหินเข็งแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้ชั้นหินปูยกตัวสูงเป็นภูเขา ต่อมาถูน้ำชะจนกลายเป็นหลุม เป็นบ่อขึ้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ พบเห็นอุปกรณ์ก่อสร้างกองอยู่บริเวณริมหาด และพบเห็นบ้างเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณเป็นพืชดังเดิม

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว และนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- มุมมองทะเลในจากจุดชมวิวมีความสวยงามไม่มีสิ่งก่อสร้างบดบัง

- ทางขึ้นไปยังจุดชมวิวก่อสร้างด้วยเหล็กในบ้างช่วงทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

โครงการพัฒนา

-

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7728 6025, 0 7728 0222
ที่อยู่: 145/1 ถ.ตลาดล่าง
อีเมล: np_angthong@hotmail.com
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ภาพหลัก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก