สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตราด อำเภอ อำเภอแหลมงอบ ตำบล แหลมงอบ 23120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะช้าง

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

เป็นสถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจุบันเป็นแหลมหินที่ยื่นออกไปในทะเล และมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ มีเรือเช่าไปเที่ยวเกาะต่างๆ เช่น เกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มาเพื่อข้ามไปเกาะต่างๆ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พื้นที่บริเวณแหลมงอบยังพบสภาพป่าชายเลน แต่ไม่สมบูรณ์ 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณแหลมงอบยังมีร้านค้าขายของที่ระลึก และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -