สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตราด อำเภอ อำเภอเมืองตราด ตำบล แหลมกลัด 23000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นหาดทรายยาวเลียบชายฝั่ง มีที่พัก ร้านค้า ส่วนหลังหาดมีการทำนากุ้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หาดทรายยาวตามแนวชายฝั่ง

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น และมีการประมงและทำนากุ้ง

โครงการพัฒนา

บริเวณหาดกำลังจะมีการดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทัดเทียมกับหาดท่องเที่ยวอื่นๆ 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -