สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตราด อำเภอ อำเภอคลองใหญ่ ตำบล ไม้รูด 23110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างตามธรรมชาติที่ดี ทรายขาวละเอียด สวยงามและเป็นแหล่งเที่ยวของจังหวัด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หาดไม้รูดมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร พบว่าบางช่วงเป็นหาดทรายปนหิน ลักษณะเป็นหาดกว้าง มีความลาดชันเล็กน้อย เหมาะแก่การเล่นน้ำ และกิจกรรมชายหาด สภาพหาดยังคงสภาพธรรมชาติที่สวยงาม 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา

มีการสร้างท่าเรือประมง และเรือสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พัก ร้านอาหาร

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -