สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีการจัดเป็นสวนมีอาคารบริการต่างๆ แต่โดยร่วมของพื้นที่ไม่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยวมีการจัดพื้นที่ให้มีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สิ่งก่อสร้างค่อนข้างกระจายเต็มพื้นที่ทำให้เกิดความแออัด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลานดินจอดรถ ทางเดิน กำแพงกันดิน บ้านพัก และร้านค้าต่างๆ ฯลฯ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -