ละติจูด 8.968911 , ลองจิจูด 99.277297 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 บ้านเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84240

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 2 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน ดินธรรมชาติ มีการปูตัวหนอนไว้เป็นระยะเพื่อเป็นทางเดินเท้า

น้ำ  น้ำใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

ขยะ ไม่พบ

ภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบเป็นป่าพรุธรรมชาติ ไม่มีการปรับแต่งพื้นที่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

เป็นพื้นที่ป่าไม้ในป่าธรรมชาติ

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
อบต.ท่าเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาเดิม
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7735 1226
ที่อยู่: 22/2
อีเมล: office@tharua-sao.go.th
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -