สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีพุน้ำร้อน 9 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน ดินร่วนปนทราย พบเห็นดินเดิม

น้ำ น้ำใส ไม่มีสี และกลิ่น

ขยะ พบเห็นน้อยมาก

ภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์ถูกบดบังด้วยตึกขนาดใหญ่

ประเภทการใช้ประโยชน์

ชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- บริเวณวัดสามารถขุดพบได้ทั่วไป แต่ไม่สามารถเห็นสภาพเดิม เนื่องจากพัฒนาวัดสร้างอาคารอยู่อย่างหน่าแน่น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.อาคารแช่ตัว              5.ลานจอดรถ

2.อ่างแช่เท้า               6.ร้านค้า

3.อ่างแช่สำหรับพระสงฆ์  7.อาคารนวดแผนไทย

4.ห้องสุขาแยกชาย หญิง

 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -