สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลพบุรี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 1 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน ปกคลุมด้วยหญ้า และวัชพืชต่างๆ

น้ำ มีตะไคร่ลอยเต็มผิวน้ำ

ภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบยังไม่เปนจุดเด่นมากนัก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืืชพรรณ พืชพรรณรอบบ่อส่วนใหญ่เป็นวัชพืชท้องถิ่น

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สภาพไม่สวยงามนัก มีลักษณะเป็นบ่อดินมีตะไคร้น้ำ พื้นที่รอบๆมีการทำเกษตร

โครงการพัฒนา

พัฒนาเป็นพื้นที่ท้องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้าง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -