สถานที่ตั้ง

จังหวัด ราชบุรี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 1 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน  ดินลูกรัง หินภูเขา

น้ำ  น้ำใส มีตะไคร่อยู่ตามหิน

ขยะ ไม่พบ

ภูมิทัศน์ มุมมองบริเวณโป่งพุร้อนมีลักษณะเป็นลานหิน

 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พบไม้ยืนต้นท้องถิ่น

ประเภทการใช้ประโยชน์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาบน้ำแร่

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

พบการสร้างป้ายบริเวณบ่อ  มีสิ่งก่อสร้างชนาดใหญ่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.ห้องล้างตัวแยกชาย หญิง   6.สุขา    

2.ห้องอาบน้ำแร่ 8 ห้อง        7.ร้านค้าชุมชน

3.ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า            8.ศาลานั่งเล่น

4.สระแช่ตัว                      9.สนามเด็กเล่น

5.สระน้ำ แช่เท้า                10.ซุ้มศาลา

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -