สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ตำนานความเชื่อ

เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยในอดีตบริเวณนี้อคีตเคยเป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าเมือง มีศาลและรูปปั้นของท้าวโสมพะมิตร

ประเภทการใช้ประโยชน์

บริเวณใกล้เคียงทางเทศบาลได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นที่กักเก็บน้ำที่สำคัญ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน แก่งตอนกลางมีพื้นที่ประมาณ 681 ไร่  

โครงการพัฒนา

มีการปรับปรุงพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อทำเป็นส่วนสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น ตัวแหล่งน้ำอยู่ระหว่างการขุดลอกเพื่อให้กักเก็บน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -