สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศสูงมาก เป็นที่อาศัยของนกเป็ดหนาวที่อพยพมาในฤดูหนาว เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อชุมชนทั้งด้านการเกษตร การอถปโภค-บริโภค ประมงและเลี้ยงสัตว์ 

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

แก่งกุดโคกมีพื้นที่ประมาณ 1,426 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนของชุมชน มีถนนเลียบหนอง บางช่วงทำให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม แต่บางบริเวณมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น โดยบริเวณนี้เป็นที่ตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้เท่ากับพื้นที่ทำการเกษตรโดยรอบจำนวน 3,000 ไร่ ทางเทศบาลกำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลบ้านโต้น ทั้งในด้านอุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งอาหารของชุมชน 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นลงมาตามถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น-นครราชศรีมา) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณบ้านโนนสมบูรณ์ ตรงไปอีก 3 กิโลเมตรจะพบหนองน้ำอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -