ละติจูด 19.300055 , ลองจิจูด 97.960567 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ดอยกองมู บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ดอยกองมู มีลักษณะพื้นที่เป็นเอกลักษณ์ เพราะเป็นดอยที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองจากมุมสูงได้อย่างสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยกองมู และยังเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยกองมูซึ่งประดิษฐานพระธาตุอันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีการจัดประเพณีต่าง ๆ ที่สำคัญในเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

        ดอยกองมู เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระธาตุดอยกองมูซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยกองมู เดิมทีวัดนี้มีชื่อเรียกกันว่า “วัดปลายดอย” แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเรียกกันตามชื่อดอย ซึ่งคำว่า “กองมู” เป็นภาษาไทยใหญ่ มีความหมายถึง “พระเจดีย์” ซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองอันประกอบด้วยพระเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์แรกภายในบรรจุอัฐิธาตุของพระมหาโมคคัลลานะเถระ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2403 ส่วนพระเจดีย์อีกองค์ที่มีขนาดย่อมกว่านั้น ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรเถระ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2417 เมื่อ “พระยาสิงหนาทราชา” ได้สถาปนาเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของดอยกองมู จะเป็นหินยุคไทรแอสซิก (Triassic) โดยมีหน่วยหินย่อยเป็นกลุ่มหินห้วยโป่ง (Jhp) มีชั้นหินแบบฉบับบริเวณบ้านป่าลาน บ้านไม้ฮุงและดอยกองมู อำเภอเมือง ซึ่งพบแผ่กระจายบริเวณบ้านป่าลาน บ้านไม้ฮุง ดอยกองมูและบ้านห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ไม่สูงมากและมีเนิน ประกอบด้วย 3 หมวดหิน (จากอายุแก่ไปอายุอ่อน) ได้แก่
                  1. หมวดหินป่าลาน ประกอบด้วยหินดินดาน สีเทาดำสลับกับหินทรายชั้นบาง
                  2. หมวดหินไม้ฮุง ประกอบหินปูน สลับกับหินทรายแป้งชั้นบางๆ
                  3. หมวดหินกองมู ประกอบด้วยหินทรายชั้นหนา พบซากดึกดำบรรพ์ หอยสองฝา ปะการัง หอยเจดีย์และพลับพลึงทะเล กลุ่มหินนี้มีอายุประมาณ 185-170 ล้านปี

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลา
        - ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย
        - ไม่พบแหล่งน้ำธรรมชาติ
        - ลักษณะภูมิทัศน์โดยรอบ เป็นภูเขาไม่สูงมากนัก นักท่องเที่ยวสามารถนำรถขึ้นหรือเดินขึ้นได้ ภูมิทัศน์โดยรอบมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ทำให้สภาพทรัพยากรป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ได้รับการพัฒนา

ประเภทการใช้ประโยชน์

        ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยกองมูและมีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        สุนทรียภาพด้านความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ลดลง เนื่องจากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - มีร้านค้า ลานจอดรถ ห้องน้ำ ให้บริการ
        - การเข้าถึง ดอยกองมู อยู่ในเขตเทศบาลทางทิศใต้ มีถนนลาดยางเข้าถึงสะดวกไปจนถึงยอดเขา ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
หมายเลขโทรศัพท์: -
ที่อยู่: ต.ปางหมู ผาบ่อง ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
อีเมล: -
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ภาพหลัก