สถานที่ตั้ง

จังหวัด ราชบุรี อำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี ตำบล หินกอง 70000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขาที่เป็นที่ตั้งของถ้ำที่สวยงาม เช่น ถ้ำเขาบินเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม

ตำนานความเชื่อ

มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมา เรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบิ่นไป เขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเรียกเพี้ยนมาจากเขาบิ่น บ้างก็สันนิษฐานว่า มาจากเอกลักษณ์ภายในห้องๆ หนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหม่นยื่นออกมาเหมือนนกเขากำลังกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินจึงได้ชื่อว่าเขาบิน

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    เป็นเขาหินปูน ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย
ลักษณะภูมิประเทศ    ถ้ำเขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 10 เมตร มีเนื้อที่ในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ มีความลึกจากปากถ้ำถึงบริเวณลึกสุดประมาณ 300 เมตร ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นหินงอก หินย้อย
ดิน    ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง
น้ำ    -
ขยะ    มีถังขยะรองรับแต่ยังพบเห็นขยะอยู่บ้าง
ภูมิทัศน์    บริเวณตัวถ้ำเป็นแนวเทือกเขา เป็นหินปูน มีการปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณลานด้านหน้า มีลานจอด ร้านค้า ห้องสุขา บ่อปลา และมีไม้ประดับตกแต่งบริเวณ ส่วนภายในตัวถ้ำมีการประดับไฟตามทางเดินและบริเวณจุดที่มีหินงอก หินย้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    พืชพรรณสังคมหินปูน
สัตว์ป่า    -

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์จะเป็นเพื่อการท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการพัฒนาทางกายภาพในบริเวณถ้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกทางกายภาพ

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างภายในถ้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -