สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอไทรโยค ตำบล ท่าเสา 53000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น มีน้ำไหลลงมาที่บริเวณหน้าผา ตกลงสู่โขดหินที่ลดหลั่นกันลงมา แล้วจึงไหลเป็นธารน้ำสู่แอ่งน้ำเบื่องล่าง ด้านบนของน้ำตกมีการค้นพบถ้ำสวรรค์-วังบาดาล ซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็ก มีความสวยงามมาก อีกทั้งตั้งอยู่ริมทางหลวงจึงสะดวกต่อการมาท่องเที่ยว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ด้านบนของน้ำตกที่เกิดจากช่วงความลาดชันของร่องเขาของแนวเขาวง มีลักษณะร่องเขาที่มีความลาดชันมาก และลาดลงสู่ที่ราบเชิงเขา แล้วจึงเป็นที่ตั้ง ของน้ำตก มีความสูงอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 160 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
  • น้ำ น้ำไหลน้อยในฤดูแล้ง
  • ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ขานาง ขี้อ้าย แดง ตะแบกเลือด เขลง แคหางค่าง งิ้วป่า ตะคร้อ ประดู่ รักใหญ่ มะกอกเกลื้อน และงิ้วป่า เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณน้ำตก เช่น นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกปรอดคอลาย นกแซงแซว นกกางเขนดง นกจับแมลงจุกดำ นกจับแมลงสีฟ้า จิ้งจกดินลายจุด และงูกะปะ เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ร้านค้าขายของ
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก