สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุทัยธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อนมี 4 จุด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน บริเวณรอบบ่อเป็นพื้นซีเมน

น้ำ  น้ำใส มีกลิ่นกำมะถัน และน้ำร้อนจนสามารถต้มไข่จนสุก 

ขยะ พบเห็นเป็นจำนวนน้อย

ภูมิทัศน์ มีการดัดแปลงธรรมชาติอย่างชัดเจน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ พบการนำไม้ประดับเข้ามาตกแต่งอย่างชัดเจนไม่แสดงถึงเอกลักษณืของพื้นที่

ประเภทการใช้ประโยชน์

ป่าดิบแล้ง

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- มุมมองโดยรวมยังไม่น่าประทับใจ เนื่องจากขาดความเป็นธรรมชาติ

- สิ่งก่อสร้างที่เป็นบ่อน้ำร้อนและลานต่าวๆควรมีการปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1. ห้องสุขา            6. ร้านอาคาร

2. ห้องอาบน้ำ         7. ศาลาพักผ่อน

3. อาคารสำหรับแช่เท้า   8. ทางเท้า

4. ก่อสร้างขอบบ่อ    9. ระบบไฟฟ้า

5. ลานจอดรถ         10. ถังขยะ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -