ระหว่างวันที่: 08 ก.ค. 2019 - 15 ก.ค. 2019

คลองอัมพวา เป็นคลองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีประเพณีวัฒนธรรมสืบทอดจากคนรุ่นเก่า มีชุมชนริมน้ำที่เคยมีความรุ่งเรือง มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีสิ่งปลูกสร้างแบบดั้งเดิม และระบบนิเวศคลองอัมพวายังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แต่จากช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในคลองอัมพวาเพิ่มขึ้นมาก ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และรูปแบบวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเดิมเปลี่ยนสภาพไป 

 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2557 สผ. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง: พื้นที่นำร่อง คลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ และด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ำ “คลองอัมพวา” ให้ยั่งยืนต่อไป

 

ในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีสุดท้ายของแผนปฏิบัติการฯ สผ. จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารือและติดตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม และวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

- เทศบาลตำบลอัมพวา

- หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม