ระหว่างวันที่: 20 ก.ย. 2019 - 20 ก.ย. 2021

ตามที่ มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ซึ่งในปี 2562 กรมทรัพยากรน้ำจึงได้จัดกิจจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ให้คงสภาพดีอยู่เสมอ ณ วัดปลายนา ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม 

วัดปลายนา ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ เป็นบริเวณที่เคยมีคลองที่ขุดด้วยฝึมือมนุษย์ มีลักษณะเป็นคลองลัดตัดตรง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างลำน้ำปลายนายกับแม่น้ำสุพรรณบุรี และเคยเป็นแม่น้ำที่เป็นสายสำคัญของบ้านเมือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำนี้ ล้วนทำมาหากินโดยอาศัยทรัพยากรในลำน้ำ เป็นแหล่งอาหาร ใช้น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ตลอดจนเป็นเส้นทางคมนาคมของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งก่อเกิดของศิลปวัฒนธรรมประเพณี อาทิ เพลงเรือ ลำตัด เพลงฉ่อย เพลงยาว ลิเก รวมทั้งการละเล่นต่าง ๆ อาทิ การแข่งเรือ การลอยกระทง และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่น ๆ แต่ในปัจจุบันแม่น้ำท่าจีนตอนบนคุณภาพน้ำยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างดี แต่ถ้าไม่มีการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก สร้างความร่วมมือในการดูแลรักษาแม่น้ำ หรือแหล่งน้ำในพื้นที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากการระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภท ทำให้น้ำในแม่น้ำเกิดการปนเปื้อน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว