ระหว่างวันที่: 16 ต.ค. 2019 - 19 ต.ค. 2019

        เมื่อวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2562 นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ได้ประสานและร่วหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ 2)  โดยมีหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย นายสุวิชาติ  โคกทอง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ (รก.ผอ.ทสจ.ตาก) เจ้าหน้าที่ ทสจ.  นายดำรงพล  กิตติรัตนวศิน หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตาก รวมทั้งนายพิพัฒน์ เกตุดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ คงดำ นักวิชาการป่าไม้ ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอดและนายครินทร์  หิรัญไกรลาส  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) (แทน หน.อช.) ร่วมหารือแผนการดำเนินงานโครงการฯ การเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรด้านชีวภาพ (ทรัพยากรสัตว์ป่า และทรัพยากรป่าไม้) และดำเนินตามกรอบแผนงานฯ ที่ สผ. ได้จัดขึ้นในเบื้องต้น รวมทั้งการกำหนดวันประชุมกับจังหวัดตาก หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตาก

        นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่บ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ 6 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และร่วมสืบสานประเพณีงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงการทำนุบำรุงต่อพระพุทะศาสนา  ที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีความสำคัญต่อสังคม โดยในงานมีการแสดงวงดนตรีจากประเทศพม่า และมีขบวนแห่กองกฐินของชุมชนจากทุกชนเผ่า รวมถึงชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในตำบลมหาวันและตำบลใกล้เคียง ซึ่งในขบวนมีการละเล่นพื้นเมืองของชาวพม่า เรียกว่า “โอสิ” เป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน โดยมีการฟ้อนรำประกอบดนตรีของคู่หนุ่มสาวชาวพม่า เป็นสีสันของงานในครั้งนี้