ระหว่างวันที่: 30 ส.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2019

การประชุม (ร่าง) กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ในวันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

เอกสารประชุมดาวน์โหลดได้ที่ : http://naturalsite.onep.go.th/storage/documents/2019/8/30/YA7VA2x7takj4K0EFUZgRyEKRn7xDOEX2F3rC2T4.pdf