ระหว่างวันที่: 06 ธ.ค. 2019 - 06 ธ.ค. 2020

    เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จัดประชุมโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคม บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอแม่สอด นายกองค์บริหารส่วนตำบลมหาวัน กำนันตำบลมหาวัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเจดีย์โคะ และชาวบ้านที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำตกธารารักษ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ