ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การจัดทำ "ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก" เพื่อให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์และบริเวณโดยรอบได้รับการดูแลรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ รวมทั้งให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและยั่งยืน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงหลักการอนุรักษ์ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ รวมถึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ พร้อมด้วยฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณค่าความสำคัญ เพื่อต่อยอดเป็นต้นทุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน...

รายละเอียด
น้ำตกธารารักษ์ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

"น้ำตกธารารักษ์" เป็นน้ำตกที่มีคุณค่าสูง องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ มีความพิเศษเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 100 เมตร หน้าผาสูงประมาณ 680 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ซึ่งน้ำตากน้ำตกมาจากน้ำใต้ดิน หรือที่เรียกว่า "น้ำบาดาล" ผุดขึ้นมาในลักษณะของตาน้ำผุด ไหลตามร่องห้วยเป็นระยะทางประมาณ 600 เมตร และไหลตกลงสู่พื้นล่าง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะทางธรณีที่มีการยกตัวสูงขึ้นจากพื้นราบเชิงเขาทำให้น้ำตกมีลักษณะที่โดดเด่นสามารถมองเห็นได้จากถนนสายแม่สอด - อุ้มผาง...

รายละเอียด
รายงานผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ำตก และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
รายงานผลการติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าอุทัยธานี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำ "โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าอุทัยธานี" เพื่อสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานีด้วยเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี...

รายละเอียด