การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในพื้นที่โป่งพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร

10/08/2566 - 10/08/2570

     เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปประสาน ติดตาม หารือ เพื่อขับเคลื่อนแผนผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อบจ.กำแพงพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักง...

รายละเอียด
การขับเคลื่อนและติดตามแผนและผลการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตามกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25/05/2566 - 25/05/2569

     เมื่อวันที่ 25 - 28 เมษายน 2566 กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามแผนและผลการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนกรอบและแนวทางฯ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...

รายละเอียด
สผ. ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก

17/01/2566 - 17/01/2570

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานจาก ทสจ.ตาก หน่วยอนุรักษ...

รายละเอียด
สผ. ได้รับรางวัลผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

15/09/2565 - 31/12/2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้แทน สผ. เข้ารับรางวัลนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น ระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ วันพัฒนาชุมชน 2565 วาระครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชกา...

รายละเอียด
สผ. สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อนภาคเหนือ (ตอนล่าง)

17/08/2565 - 18/08/2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปรายงานผลการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ "น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก"

27/06/2565 - 31/12/2565

           วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะและโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ได้จัด "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าถาวร บริเวณสำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล บริเวณน้ำตกธารารักษ์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

           "น้ำตกธาร...

รายละเอียด
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ กิจกรรม การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ครั้งที่ 4/2565 พื้นที่พุน้ำร้อนพระร่วง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

29/06/2565 - 30/06/2565

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ กิจกรรม การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ครั้งที่ 4/2565 เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สผ. ได้จัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ ปร...

รายละเอียด
การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติฯ ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26/08/2563 - 27/08/2563

        เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2...

รายละเอียด
การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์และการจัดทำผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

10/06/2565 - 11/06/2565

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำผังภูมินิเวศประเภทโป่งพุร้อน และแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) (ครั้งที่ 2/2565) เมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี และวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรร...

รายละเอียด
การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02/09/2563 - 03/09/2563

        เมื่อวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  สำนักบ...

รายละเอียด