การมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประกาศบึงโขงหลงและย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัดบึงกาฬ

20/02/2567 - 20/02/2570

   เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อการประกาศบึงโขงหลงและย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัดบึงกาฬ จัดโดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายนคร ศิริปริญญานันท์) เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานทรัพ...

รายละเอียด
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

05/02/2567 - 05/02/2570

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายนคร ศิริปริญญานันท์) เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดบึงกาฬ, โรงเรียนบึงกาฬ, อบจ.บึงกาฬ, กรมทรัพยากรน้ำ, กองบังคับการตำรวจภูธรจังห...

รายละเอียด
การหารือและสำรวจพื้นที่บึงโขงหลง และย่านชุมชนเก่าบึงโขงหลง เพื่อเตรียมการเสนอเป็นมรดกจังหวัดบึงกาฬ

05/02/2567 - 05/02/2570

   เมื่อวันที่ 26 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) ได้เดินทางไปประสาน สำรวจพื้นที่แหล่งธรรมชาติ และย่านชุมชนเก่าบึงโขงหลง และได้มีการหารือร่วมกับ ทสจ.บึงกาฬ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำรายละเอียดข้อมูลของแหล่งธรรมชาติบึงโขงหลง และย่านชุมชนเก่าบึงโขงหลงมาประมวลวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการ...

รายละเอียด
การหารือเพื่อเตรียมการเสนอพื้นที่บึงโขงหลงและย่านชุมชนเก่าบึงโขงหลงเป็นมรดกจังหวัด

12/12/2566 - 12/12/2568

     ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 รับทราบความเห็นในการพิจารณาความเป็นไปได้การเสนอบึงโขงหลงเป็นมรดกจังหวัดบึงกาฬ และบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรม (กธศ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอ...

รายละเอียด
การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในพื้นที่โป่งพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร

10/08/2566 - 10/08/2570

     เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปประสาน ติดตาม หารือ เพื่อขับเคลื่อนแผนผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อบจ.กำแพงพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักง...

รายละเอียด
การขับเคลื่อนและติดตามแผนและผลการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตามกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25/05/2566 - 25/05/2569

     เมื่อวันที่ 25 - 28 เมษายน 2566 กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามแผนและผลการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนกรอบและแนวทางฯ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...

รายละเอียด
สผ. ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก

17/01/2566 - 17/01/2570

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานจาก ทสจ.ตาก หน่วยอนุรักษ...

รายละเอียด
สผ. ได้รับรางวัลผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

15/09/2565 - 31/12/2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้แทน สผ. เข้ารับรางวัลนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น ระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ วันพัฒนาชุมชน 2565 วาระครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชกา...

รายละเอียด
สผ. สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อนภาคเหนือ (ตอนล่าง)

17/08/2565 - 18/08/2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปรายงานผลการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ "น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก"

27/06/2565 - 31/12/2565

           วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะและโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ได้จัด "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าถาวร บริเวณสำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล บริเวณน้ำตกธารารักษ์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

           "น้ำตกธาร...

รายละเอียด