การติดตามการขับเคลื่อนกรอบและแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬ

08/03/2564 - 12/03/2564

การติดตามการขับเคลื่อนกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

"บึงโขงหลง" เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2564–2568 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการประสานเพื่อขับเคลื่อนกรอบและแนวทางฯ ไปเบื้องต้นแล้ว และเมื่อวั...

รายละเอียด
การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02/09/2563 - 02/09/2567

        เมื่อวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  สำนักบ...

รายละเอียด
การจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติฯ ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01/09/2563 - 01/09/2567

        เมื่อวันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ...

รายละเอียด
การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติฯ ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26/08/2563 - 26/08/2567

        เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2...

รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2

30/07/2563 - 30/07/2567

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 กธศ. โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ป...

รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

27/06/2563 - 27/06/2567

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 กธศ. โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดย ผศ. ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร และคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวด้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ...

รายละเอียด
การดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันการอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ 2)

22/06/2563 - 27/06/2563

        เมื่อวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 กธศ. โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรท้องถิ่น ๓ ฐานทรัพยากร (ช่วงฤดูฝน) ตามแผนการดำเนินโครงการบริหารพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันการอนุรักษ์ประเภทน้ำตก น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ...

รายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก

05/03/2563 - 05/03/2567

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางนฤดี คณิตจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในการนี้มีการอภิปราย ในหัวข้อ การติดตามแหล่งธรรมชาติในภาคกลาง และภาคตะวันออก โดย รศ.โรจน์ คุณอเนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ธรร...

รายละเอียด
การดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันการอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ 2)

23/02/2563 - 27/02/2563

        เมื่อวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2563 กธศ. โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒธรรมและภูมิปัญญา) ครั้งที่ 1 (ฤดูหนาว) ตามแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน และชุมชนบ้านเจดีย์โคะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง สำรวจและประเมินศักยภาพด้านธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่น้ำตกธา...

รายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้

13/02/2563 - 13/02/2567

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จัดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒ...

รายละเอียด