คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)...

รายละเอียด
แผนผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อนสมอทอง จ.อุทัยธานี

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวสศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)...

รายละเอียด
แผนผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อนพระร่วง จ.กำแพงเพชร

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภทและการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)...

รายละเอียด
คู่มือแนะนำ "ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ"

วีดิทัศน์ ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เพื่อแนะนำระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การเข้าระบบ การเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งใช้ในการติดตาม และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติ...

รายละเอียด
รายงานผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์และแหล่งธรรมชาติท้องถิ่น ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ำตก และถ้ำ...

รายละเอียด
ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การจัดทำ "ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก" เพื่อให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์และบริเวณโดยรอบได้รับการดูแลรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ รวมทั้งให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและยั่งยืน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงหลักการอนุรักษ์ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ รวมถึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ พร้อมด้วยฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณค่าความสำคัญ เพื่อต่อยอดเป็นต้นทุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน...

รายละเอียด
น้ำตกธารารักษ์ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

"น้ำตกธารารักษ์" เป็นน้ำตกที่มีคุณค่าสูง องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ มีความพิเศษเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 100 เมตร หน้าผาสูงประมาณ 680 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ซึ่งน้ำตากน้ำตกมาจากน้ำใต้ดิน หรือที่เรียกว่า "น้ำบาดาล" ผุดขึ้นมาในลักษณะของตาน้ำผุด ไหลตามร่องห้วยเป็นระยะทางประมาณ 600 เมตร และไหลตกลงสู่พื้นล่าง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะทางธรณีที่มีการยกตัวสูงขึ้นจากพื้นราบเชิงเขาทำให้น้ำตกมีลักษณะที่โดดเด่นสามารถมองเห็นได้จากถนนสายแม่สอด - อุ้มผาง...

รายละเอียด
การจัดทำผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภทและการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)...

รายละเอียด
รายงานผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ำตก และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด