รายงานผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ำตก และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
รายงานผลการติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
รายชื่อแหล่งธรรมชาติ 263 แห่ง

รายชื่อแหล่งธรรมชาติ 263 แห่ง และรายชื่อแผนจัดการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

รายละเอียด
แบบประเมินแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก

แบบประเมินแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ไฟล์ pdf

รายละเอียด
แบบประเมินแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา

แบบประเมินแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ไฟล์ pdf

รายละเอียด
แบบประเมินแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

แบบประเมินแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ไฟล์ pdf

รายละเอียด
แบบประเมินแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ

แบบประเมินแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ ไฟล์ pdf

รายละเอียด
รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด
รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด
รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง: พื้นที่นำร่องคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง: คลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ได้แก่ ชุมชนบางจาก โรงเจ บ้านหัวแหลม วัดอัมพวัน คลองอัมพวา ประชาอุทิศ ริมเขื่อน ตลาดอัมพวา บางกะพ้อม ๑ และบางกะพ้อม ๒ หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลอัมพวา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงค...

รายละเอียด