สถานที่ตั้ง

จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบล วิชิต 83000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

สวนสาธารณะเขารัง และเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    หินชุดเขารังแกรนิต ประกอบด้วย ทัวร์มาลีน-มัสโคไวต์แกรนิต (Tourmaline muscovite granite) ไบโอไทต์แกรนิต (Biotite granite)
ลักษณะภูมิประเทศ    เนินเขาอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต
ดิน    ดินลูกรัง ส่วนใหญ่มีการลาดยางที่พื้นผิวถนน 
น้ำ    -
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    รอบๆพื้นที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัด และชุมชน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    มีพรรณไม้ดั้งเดิมอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ต่างถิ่นที่นำมาปลูกเป็นป่าทดแทน
สัตว์ป่า    -

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสวนสาธารณะเขารังสำหรับออกกำลังกาย จุดชมวิวที่สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต และมีวัดเขารังสามัคคีธรรมอยู่บริเวณเชิงเขา

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สามารถเข้าถึงได้สะดวกไปจนถึงยอดเขาสภาพพื้นที่มีการพัฒนาในส่วนบริการ จากยอกเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองภูเก็ตได้

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ ทางเดิน วัดเขารังสามัคคีธรรม ถนนลาดยาง ร้านอาหาร และอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -