สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอฮอด ตำบล หางดง 50230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     มีลักษณะเป็นช่องแคบเขาขาด ที่มีหน้าผาหินขนาบสองข้างของลําน้ํา หน้าผาวัดจากสะพานถึงระดับน้ําประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุดของช่องแคบหน้าผาทั้งสองเพียง 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร บริเวณใกล้เคียงออบหลวงมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์จํานวนมาก เช่น เครื่องมือหิน เครื่องสําริด เครื่องปั้นดินเผา โครงกระดูกมนุษย์ เป็นต้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ออบหลวงเกิดขึ้นได้ด้วยการกัดเซาะของทางน้ำในทางลึก ซึ่งเป็นผลมาจากการค่อยๆ ยกตัวให้สูงขึ้นของชั้นหินที่ประกอบกันขึ้นเป็นเปลือกโลก ออบหลวงเกิดขึ้นกับหินแปรซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบสนองต่อการยกตัวขึ้นของหินแปรอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แม่น้ำแจ่มจึงทำหน้าที่ในการกัดกร่อนตัดผ่านแนวเทือกเขาอินทนนท์-ดอยปุยหลวง ตามแนวที่สามารถกัดเซาะได้ง่ายซึ่งมักเป็นแวรอยเลื่อย แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำปิงทางทิศตะวันออก การกัดกร่อนของน้ำแม่แจ่มถือเป็นช่วงต้นๆ ของการพัฒนาการ คือเป็นไปในทางลึกแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อไหลผ่านหินแปรบริเวณออบหลวงซึ่งเป็นส่วนที่ทนทานและแข็งแกร่งกว่าบริเวณอื่นๆ จึงมีเพียงช่องทางแคบๆ ที่สายน้ำสามารถตัดผ่านไปได้ เมื่อการกัดกร่อนในทางลึกเป็นไปอย่างยาวนานด้วยน้ำและตะกอนที่พลัดปะปนมากับน้ำย่อมก่อให้เกิดช่องแคบ มีลักษณะเป็นผาลึกและสูงชัน เรียกว่า “ออบหลวง”

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

     สภาพภูมิทัศน์เป็นธรรมชาติ เห็นทัศนียภาพของป่าล้อมรอบ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ป่าเต็งรัง
  • สัตว์ป่า นก

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การท่องเที่ยวและนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

     เนื่องจากออบหลวงตั้งอยู่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติออบหลวงทําให้มีการดูแลรักษาแหล่งเป็นอย่างดี และการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกกลมกลืนกับธรรมชาติ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • สะพานข้ามลําน้ํา            
  • ลานจอดรถ
  • ทางเดิน                      
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
  • ป้ายบอกตําแหน่ง          
  • ม้านั่ง
  • ป้ายสื่อความหมาย

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
- ไม่มีข้อมูล -