สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอพาน ตำบล แม่เย็น 57280

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย มีต้นน้ำใต้ดินมีตะกอนหินปูนปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและถ้าตื้นๆ สวยงามแปลกตา มีโขดหินที่เป็นลักษณะเพิงผาที่แปลกตา เป็นน้ำตกที่ไหลจากภูเขาสูงสลับซับซ้อนเกิดเป็นชั้นน้ำตกถึง 9 ชั้น มีน้ำไหลในปริมาณสม่ำเสมอตลอดปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดทางน้ำไหลลงสู่เบื้องล่าง ความสูงอยู่ในช่วง 720 - 800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำสม่ำเสมอตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ สภาพป่าในบริเวณน้ำตกนี้เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งไม้ใหญ่และไม้พื้นล่าง ได้แก่ ยมหิน      ยมหอม ยางนา ตะเคียนหิน เป็นต้น 
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ประกอบด้วยนกหลายชนิด เช่น นกพญาไฟพันธุ์เหนือ นกปีกลาย สก็อต นกกางเขนหัวขาว เป็นต้น และยังมีผีเสื้อที่ทำให้เกิดกิจกรรมการดูผีเสื้อเป็นกิจกรรมแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว ผีเสื้อที่สามารถพบได้ เช่น ผีเสื้อใบไม้ใหญ่ ผีเสื้อหางติ่งปารีส ผีเสื้อถุงทอง เป็นต้น และยังมีสัตว์ อีกหลายชนิด เช่น หมูป่า ชะนี อีเห็น เป็นต้น 

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     บ้านพัก และลานกางเต้นท์ 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีข้อมูล -