สถานที่ตั้ง

จังหวัด มุกดาหาร อำเภอ อำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบล มุกดาหาร 49000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูผาเจียหรือภูผาเจี้ย  ตั้งอยู่บ้านกุดโง้ง  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นป่าเงียบสงบมีความสมบูรณ์ด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด

ประเภทการใช้ประโยชน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ยื่นขอใช้ในพื้นที่ 1, 134 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการศึกษา โรงเรียนกีฬา ศูนย์กีฬา สวนสุขภาพ พื้นที่ปลูกป่า และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าใช้ประโยชน์รายเดิม อยู่ระหว่างส่งคืนให้กับกรมป่าไม้ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดมุกดาหาร 2565)

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -