สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอวังสะพุง ตำบล เขาหลวง 42130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ผาบ่าว ผาสาว เป็นลักษณะภูเขาสูง มีอยู่ 2 ลูก ลูกหนึ่งชื่อผาบ่าว และลูกหนึ่งชื่อผาสาว มีป่าไม้พรรณไม้นานาชนิดขึ้นตามภูเขา มีประชาชนประกอบอาชีพกลุ่มต่าง ๆ อยู่ในบริเวณนั้น โดยส่วนมากจะเป็นเกษตรกรรม บริเวณตีนเขาจะมีโขดหินสำหรับพักผ่อน และอากาศเย็นสบาย มีโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  ชื่อโครงการแหล่งน้ำผาบ่าวผาสาวสำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในด้านการเกษตร  และศูนย์ศิลปาชีพผาบ่าวผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ผาบ่าว ผาสาว อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.เขาหลวง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา เป็นภูมิประเทศสำคัญ มีเนื้อที่ 275 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา  มีโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ได้แก่ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำผาบ่าว – ผาสาว ขนาดพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ และก่อสร้างคันดินโดยรอบคันกว้าง 6 เมตร สูง 6 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมอาคารทิ้งน้ำ 1 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ประชาชนได้ใช้น้ำในโครงการรพระราชดำริผาบ่าวผาสาว

- เป็นสถานที่ท่องเที่ยว (ศูนย์ศิลปาชีพผาบ่าวผาสาว)

- ชุมชนในพื้นที่มีงานรองรับจากศูนย์ศิลปาชีพผาบ่าวผาสาว

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

- อาคารทิ้งน้ำ

- ป้ายสื่อสาร

- มีลานกางเต้นท์บริการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -