สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ อำเภอลานสัก ตำบล ทุ่งนางาม 61160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     หุบป่าตาด อยู่บริเวณห้วยอโศก เป็นภูเขาบริวารของเขาปลาร้า มีลักษณะพิเศษที่เคยเป็นถ้ำมาก่อน แต่เมื่อหลังคาถ้ำยุบตัวลง จึงกลายเป็นหุบ หรือบ่อกลางภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ มีลักษณะคล้ายป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์รุ่งเรือง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100-592 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นภูเขาหินปูนลูกโดดกลางพื้นที่ราบ เป็นหินปูนเนื้อโดโลไมด์ สีเทา ที่เกิดขึ้นในยุคเพอร์เมียน (245-286 ล้านปีมาแล้ว) เนื้อดินที่ได้จากการสลายตัวของหินปูนชนิดนี้ จะมีโครงสร้างดินเหนียวและดินร่วนมาก มีความอุดมสมบูรณ์และอุ้มน้ำได้ดี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

     ด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความหลากหลายของระบบนิเวศ พบทั้งสิ้น 4 ระบบนิเวศ คือ ป่าดิบแล้ง ป่าผลัดใบผสม ป่าดินแล้งกึ่งป่าผลัดใบผสม และป่าละเมาะเขาหินปูน 
     พืชและสัตว์ที่พบหุบป่าตาด คือ ต้นตาด หรือต๋าว เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ปาล์ม นอกจากนี้ ยังพบกิ้งกือมังกรสีชมพู ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นด้วยสีชมพู ลวดลาย และปุ่มหนามคล้ายมังกร พบได้ในป่าที่มีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์แถบภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี

ประเภทการใช้ประโยชน์

     ในปัจจุบัน หุบป่าตาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเดินทางเข้าไปเที่ยวชม และศึกษาธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก