สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอเมืองตาก ตำบล แม่ท้อ 63000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกในป่าลานสาง เป็นน้ำตกสูงไหลจากหน้าผา 3 ชั้น บนเทือกเขาหลวง มีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำตกจะไหลพุ่งออกมาจากซอกเขาแล้วไหลไปรวมตัวลงสู่แอ่งน้ำ ระหว่างนั้นธารน้ำไหลตกกระทบโขดหินเป็นลักษณะสวยงาม ก่อนไหลลงสู่น้ำตกลานเลี้ยงม้า ธารน้ำตกเกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกเป็นแนวขวางลำห้วยทำให้มีระดับต่างกัน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแปร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีต้นน้ำไหลมาจากเขาอุมยอม และตามลำน้ำล้อมรอบไปดูภูเขาสลับซับซ้อน ธารน้ำตกตั้งอยู่บริเวณเขาน้อย สบกับเชิงเทือกเขาอีกลูกหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ น้ำลดลงในช่วงฤดูแล้ง
  • ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง พบตามหุบเขาและบริเวณ ริมห้วยมีไม้สมพง กะบก ตะเคียนหิน เป็นพรรณไม้เด่น และป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่ไม่รกทึบ พบ แดง ประดู่ มะค่าโมง เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เลียงผา เก้ง กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น กระต่ายป่า และกิ้งก่าบิน เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีการพัฒนาบ้านพัก ลานจอดรถ ห้องน้ำ ร้านค้าสวัสดิการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก