สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอพบพระ ตำบล ช่องแคบ 63160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     น้ำตกพาเจริญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งน้ำตกพาเจริญนี้มีต้นน้ำมาจากห้วยนน้ำนักซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกหินปูนชั้นเล็ก ๆ สามารถนั่งได้ถึง 97 ชั้น นับรวมแล้วจึงเป็นน้ำตกสูงและมีน้ำมาก มีเสน่ห์น่ามอง สภาพโดยรอบเป็นป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพบสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น แมวป่า อีเห็น และนกป่าหลายชนิด น้ำตกพาเจริญอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

     น้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกที่สวยงาม เป็นแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญกับคนในท้องถิ่น และเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 อีกทั้งยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะแหล่งไว้เเล้ว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     มีลักษณะเป็นชั้นหินคดโค้งแบบประทุนคว่ำ ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขา ทางตอนบนที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก ขนาบด้วยดอยกะเจอร์โพกับดอยเทอร์นาโจ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 635 เมตรจากระดับน้ำทะเล
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ สภาพป่าทั่วไปยังคงสมบูรณ์ ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก ยาง ประดู่ สนเขา มะม่วงป่า เต็งรัง เหียง ตะเคียนหนู ตะเคียนทอง มะค่าโมง มะค่าแต้ แดง ยมหอม ยมหิน เป็นต้น ไม้พื้นล่าง เช่น เฟิร์น บอนป่า กระเจียวป่า เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สามารถพบสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น แมวป่า อีเห็นและนกป่าหลายชนิด

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ที่นั่ง ร้านค้าสวัสดิการ ลานจอดรถ ห้องน้ำ
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก