สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย ตำบล รอบเวียง 57000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นหาดทรายริมแม่น้ำกกที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก ความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน เล่นกีฬาทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวมาก บริเวณเหนือหาดมีสวนสาธาณะของเทศบาลไว้สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของของนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด