สถานที่ตั้ง

จังหวัด พะเยา อำเภอ อำเภอเชียงม่วน ตำบล เชียงม่วน 56160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     ฝั่งต้า เป็นหน้าผาดินสูงชันประมาณ 100 เมตร คล้ายกับ "เสาดิน" ของจังหวัดน่าน เกิดจากน้ำกัดเซาะของน้ำ และแรงลม เกิดเป็นผาที่มีร่องลึกเป็นบริเวณกว้าง บริเวณใต้ผาจะเป็นที่ราบมีเงาไม้อันร่มรื่นและมีลำธารไหลผ่าน ซึ่งเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -