สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอเทิง ตำบล ตับเต่า 57160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     ภูชี้ฟ้า ลักษณะเป็นยอดเขาสูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทาง 360 องศา ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านทิศตะวันออกติดสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุกชมวิวที่สวยที่สุด ในช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นพิเศษ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก และทะเลหมอกที่สวยงาม และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ต้นเสี้ยวดอกขาวรอบภูชี้ฟ้า จะออกดอกบานเต็มเชิงเชา และมีเทศกาลวันดอกเสี้ยวบานระหว่าง วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูซาง สถานีเกษตรที่สูง ดอยผา ดอยผาตั้ง วัฒนธรรมเผ่าม้ง อาข่า เป็นต้น (ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ลักษณะทั่วไป