สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภออุ้มผาง ตำบล แม่จัน 63170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก น้ำตกจากหน้าผาสูงชันมาก น้ำไหลแรงตลอดปีความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตรไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์น้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำ เบื้องล่างไหลลงสู่ลำห้วยแม่กลอง ความรุนแรงของกระแสน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงชันทำให้เกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณน้ำตก เกิดเป็นรุ้งกินน้ำที่สวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่มีความสำคัญในแนวหินประกอบด้วย หินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน ขนาบด้วย เขาขาด และแนวเทือกเขาอีกแนวหนึ่ง
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะบริเวณน้ำตกเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและดงดิบชื้น มีป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่กระจัดกระจายเป็นแห่ง ๆพรรณไม้ที่มีค่าได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน สัก ประดู่ ตะแบก เต็ง รัง ยมหอม เสลา แดง เป็นต้น พืชชั้นต่ำจำพวก ตะไคร่น้ำ มอส เฟิร์น เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้บริเวณรอบพื้นที่ธรรมชาติของน้ำตก เช่น กวาง เก้ง ค่าง กระทิง ช้าง หมี เสือโคร่ง ลิงชะนี สมเสร็จ เลียงผา เก้งหม้อ เป็นต้น และสัตว์ป่าจำพวกนกจำนวนมาก

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ